life energies  •  social motives  •  caring communities

JOINT VALUES

WORK

FOUNDATION

CONTACT

LEntl Foundation

 

EEN BREDERE BASIS VOOR SOCIALE MOBILITEIT

 

 

Perspectives

 

LEntl Foundation brengt stichtingen en funds die bij willen dragen aan perspectief voor kinderen van nul tot twaalf jaar samen in dragende ontwikkelallianties. De focus van projecten ligt hierbij primair op grootstedelijke, multiculturele wijken, zowel in Nederland als op termijn buitenland.

 

Ontwikkelallianties

We brengen partijen samen op basis van gezamenlijke doelstellingen en ontwikkelen projectvoorstellen op maat.

 

Projectontwikkeling van onderaf

We ontwikkelen vraag gestuurd organisch via een proces van vertrouwen, verbinden en verkennen.

 

Lerend netwerk

We streven naar meerwaarde door het bouwen aan een internationaal, transcultureel netwerk dat leren van, voor en met elkaar mogelijk maakt.

 

Betrokken stichtingen

 

 

PROJECT UITGELICHT: BLOEMHOF - ROTTERDAM ZUID

 

De wijk waar wij momenteel het meest actief zijn is Bloemhof in Rotterdam Zuid. Een van de meest kinderrijke wijken in Nederland en tegelijkertijd een buurt die op alle fronten achterblijft. Onderstaande diagrammen laten het contrast zien tussen Bloemhof en Hillegersberg 'op Noord'.

 

Er zijn meer wijken in grote steden die een dergelijke concentratie van problematiek laten zien. LEntl Foundation zoekt partners om de basis voor de huidige vraaggestuurde ontwikkeling in Bloemhof versterken. Niet alleen om in deze wijk perspectief te laten ontstaan maar ook om opgedane kennis en ervaringen toe te passen in soortgelijke stedelijke gebieden in binnen-en op termijn ook buitenland.

 

Rotterdam

Bloemhof

Hillegersberg Noord

 

"Bloemhof (4,4) scoort sociaal zeer zwak op het aspect capaciteiten en problematisch op de andere drie aspecten.  Vrijwel alle thema's zijn in Bloemhof een probleem. De voornaamste problemen hebben betrekking op inkomen, taalbeheersing en ervaren binding. De enige drie gebieden waarop Bloemhof niet problematisch scoort maar kwetsbaar zijn opleiding, voorzieningen en mutaties."

 

Bron: COS Sociale Index 2012

"Als er verdriet is, maakt delen minder. Als er blijdschap is maakt delen meer."

gesprek verenigingsbestuur Birlik, Bloemhof

 

Twee jongetjes op hun sokken

een beeld

 

Het verloren gaan van complexiteit en nuance als basis voor populisme (video)

vraaggesprek met Nelleke Noordervliet n.a.v. kameropera ‘Het Ware Geweld’.

 

Jongens als troonopvolgers

gesprek met een innovatief jongerenwerker

 

“Mijn neef wilde ineens naar Syrië"

gesprek met een taxichauffeur

 

“Het zijn stuk voor stuk straatkinderen. Ze lossen problemen ook echt anders op.”

gesprek met een leerkracht die de overstap maakte van een school in Rotterdam Noord naar Zuid

 

Een school aan de verkeerde kant van de straat

gesprek met directie basisschool op de Kop van Zuid

 

Je droom komt niet uit

gedicht leerling groep 6 Oranjeschool

 

Verdriet

gedicht leerling van groep 7 Oranjeschool

 

“Werken hier betekent dat je de tijd neemt om te luisteren.”

gesprek met intern begeleider basisschool Bloemhof

 

“Ik ben gelukkig, ik ben vrij.”

gesprekken met mijn 33-jarige Turkse juf

 

“Veel kinderen groeien op in een prikkelarme omgeving.”

kleuterjuf basisschool Bloemhof

 

“Ze zijn verbaasd als ze voor het eerst koeien zien.”

gesprek met twee leerkrachten basisschool C.b.s. de Sleutel in Bloemhof

 

“Wij willen dat onze kinderen in beweging blijven.”

gesprek met 25 moeders van de Oranjeschool

 

“De scholen weten wat kinderen nodig hebben”

gesprek met Ton Huiskens

 

De papiermolen groeit voor basisscholen

directies van drie basisscholen in Bloemhof, Rotterdam Zuid

 

 

 

Een eigen denkrichting?

 

U kunt ervoor kiezen een van onze bestaande projecten of een onderdeel daarvan te ondersteunen, maar u kunt ook bij ons terecht met een eigen denkrichting.

 

 

Druk op gezinnen

Gezinnen in Bloemhof staan in toenemende mate onder druk. De gevolgen zijn op de drie basisscholen dagelijks zichtbaar. Kinderen verharden en met name gedragsproblemen vragen veel aandacht en zorg. Het vraagt veel energie van leerkrachten om de sfeer in de klas rustig en prettig te houden. Meer kunt u lezen in een reeks interviews met leerkrachten.

 

Een grotere belevingswereld

Nogal wat kinderen kennen de zee of het bos alleen van plaatjes of filmpjes. Het ontbreken van die ervaringen leidt er niet alleen toe dat de toch al fragiele basis om te leren wankeler wordt, maar heeft ook een direct effect heeft op bijvoorbeeld de taalontwikkeling van kinderen. Het verbreden en vergroten van die wereld is voor de huidige en toekomstige generaties kinderen dan ook van groot belang.

 

Urgentie

Op de drie basisscholen proberen leerkrachten dagelijks om kinderen niet alleen cognitief te helpen ontwikkelen maar hen ook te laten ervaren dat er ook een andere realiteit is.  En dat doen ze op zeer betrokken wijze. De scholen benadrukken de urgentie van de situatie en het verschil dat zij als scholen willen en kunnen maken. De situatie is de afgelopen jaren verergerd, met een caseload van maatschappelijk werk die in vijf jaar tijd maar liefst verdubbeld is. Mensen uit de wijk vertellen over jongeren met ernstige identiteitsproblemen die in toenemende mate in de criminaliteit terecht dreigen te komen.

 

 

EEN NIEUW REFERENTIEKADER

 

Van scholen naar community

Wat helpt is een duurzame ontwikkeling die gaandeweg, vanuit de scholen, een breder fundament legt voor een gemeenschap. Een gemeenschap waar mensen zich welkom voelen,zich verbonden voelen met en bij elkaar en hun kinderen en waar men perspectief ervaart.

 

Basis versterken

Een aantal belangrijke basisingrediënten voor een dergelijke ontwikkeling zijn er.

1) De scholen kennen veel verkeer van ouders en partners en leggen actief verbindingen om deze relaties een constructief en duurzaam karakter te geven;

2) de gemeente investeert de komende jaren in (ver)nieuwbouw van de schoolgebouwen en is voorstander van een ontmoetingsfaciliteit met programma voor de wijk;

3) de scholen werken sinds twee jaar steeds intensiever samen als KOERS (kinderen, ontwikkeling, educatie, recreatie, samenwerking).

 

Samenwerking basisscholen: KOERS

Basisdocument Koers: drie samenwerkende basisscholen in Boemhof, Rotterdam Zuid.

Centraal thema: het scheppen van een ontwikkelcontext voor kinderen met ervaringen die ertoe doen.

maart 2013

 

LEntl Joint Values ondersteunt de scholen al geruime tijd en heeft daarnaast de gemeente begeleid bij het komen tot een scope en inhoudelijke business case voor de (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen. Aanvullend faciliteren we dialoogtafels voor gemeenteambtenaren,  schooldirecties, leerkrachten en inhoudelijk betrokkenen om enerzijds inhoudelijke programma's verder te brengen en parallel een ruimtescheppende governancestructuur op te zetten.

 

...en verbreden

De waarde van de inhoudelijke programma's kan vergroot worden met enerzijds ondersteuning voor leerkrachten en anderzijds  complementaire programma’s voor kinderen, ouders (met name bij jonge moeders is de behoefte groot) en wijk, gericht op leren, bewegen en ontmoeten.

 

Wat helpt is een breder steunvlak om een drietal zaken in deze wijk -en in de nabije toekomst andere grootstedelijke wijken- mogelijk te maken:

1) Het vergroten van de belevingswereld van kinderen

2) Ondersteuning voor leerkrachten op drie basisscholen

3) Ontmoetings- en ontwikkelkansen voor ouders

 

 

WAT HELPT?

 

 

Wilt u meer weten over dit project en/of onze werkwijze? Neem dan gerust contact met ons op.